Prawa autorskie

Cytaty z innych dzieł

Przyjmuje się, że krótkie cytaty z innych dzieł są dozwolone, jeżeli wymaga tego praca (np. żeby wprowadzić twierdzenie, z którym można polemizować), jednak źródło cytatu zawsze musi być dokładnie opisane.

Zgodnie z prawem autorskim zabrania się umieszczać dużych fragmentów tekstu, wykresów, tabel itp. Zaliczają się do tego także załączniki do tekstu. Jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie plagiatu, odpowiednie fragmenty tekstu należy usunąć.

Uczelnia a prawa autorskie

W przypadku prac dyplomowych z reguły autor (nie uczelnia ani nie promotor) posiada pełnię praw do swojego dzieła. Jednak zgodnie z zapisem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 art. 15a) uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta w ciągu 6 miesięcy od jej obrony. Ponadto uczelnie mogą mieć różne uregulowania wewnętrzne zapisane np. w statucie uczelni, regulaminie zarządzania prawami autorskimi, regulaminie ochrony własności intelektualnej lub oświadczeniach, które student podpisuje, składając pracę dyplomową itp.

Aby mieć pewność, że uczelnia nie sprzeciwia się publikacji pracy dyplomowej przed upływem ustawowych 6 miesięcy, student lub absolwent powinien poprosić na wydziale, gdzie odbyła się obrona, o wydanie stosownego oświadczenia.

Uczelnie są instytucjami edukacyjnymi i ośrodkami egzaminacyjnymi. Z tego względu, w ramach działalności badawczej i oświatowej, są uprawnione do wykorzystywania wyników badań opisanych w pracach swoich studentów (włączając w to publikację).

Niektórzy twórcy przekazali też niewyłączne prawo do publikacji swoim uczelniom. W tym przypadku nie zachodzi konflikt z Ogólnymi Warunkami Handlowymi WBW i pomimo przekazania uczelni niewyłącznych praw do publikacji, autor nadal może opublikować swoją pracę w naszym wydawnictwie.

Jeżeli autor napisał swoją pracę w ramach projektu naukowego lub będąc zatrudnionym przez uczelnię, promocja książki jest możliwa tylko za zgodą uczelni.
Prace napisane przez osoby zatrudnione w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, które zawierają ich wewnętrzne dane lub informacje poufne, mogą być wydane jedynie, gdy te podmioty wyrażą zgodę.